2006/Apr/19

จะไปเยอรมันแล้ว

ระหว่างที่ไม่อยู่ อยากฝากฝัง ทิง ที่กำลังบวชอยู่ด้วยน่ะครับ
http://trigger.exteen.com/20060418/entry

หมั่นไปเยี่ยม ไปใส่บาตร ถวายเครื่องใช้ที่จำเป็น สร้างบุญร่วมกันซักหน่อย พระทิงจะได้ไม่เหงา

แล้วเจอกันอีก 10 กว่าวันข้างหน้านะ


Gow27

Comment

Comment:

Tweet


#913 by (103.243.114.26|178.63.0.194, 103.243.114.26) At 2014-09-19 15:00,
#912 by (103.243.114.26|178.63.0.194, 103.243.114.26) At 2014-09-19 14:59,
#911 by (103.243.114.26|178.63.0.194, 103.243.114.26) At 2014-09-19 14:58,
#910 by (178.168.68.7|148.251.92.48, 178.168.68.7) At 2014-06-30 07:52,
#909 by (178.168.68.7|148.251.92.48, 178.168.68.7) At 2014-06-30 07:52,
#908 by (178.168.68.7|148.251.92.48, 178.168.68.7) At 2014-06-30 07:51,
#907 by (154.66.246.42|178.63.0.194, 154.66.246.42) At 2014-06-28 23:10,
Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations? edecgeceaacdeedd
#906 by (80.227.12.90|80.227.12.90) At 2014-06-26 23:25,
#905 by (192.69.133.40|192.69.133.40) At 2014-06-23 17:27,
#904 by (192.69.133.40|192.69.133.40) At 2014-06-23 17:25,
#903 by (27.147.137.51|148.251.91.38, 27.147.137.51) At 2014-06-05 10:49,
#902 by (170.94.27.35|170.94.27.35) At 2014-05-06 09:35,
#901 by (170.94.27.35|170.94.27.35) At 2014-05-06 09:34,
#900 by (170.94.27.35|170.94.27.35) At 2014-05-06 09:33,
#899 by (41.193.13.23|178.63.0.194, 41.193.13.23) At 2014-05-04 07:32,
#898 by (41.193.13.23|178.63.0.194, 41.193.13.23) At 2014-05-04 07:31,
#897 by (41.193.13.23|178.63.0.194, 41.193.13.23) At 2014-05-04 07:30,
#896 by (202.164.38.2|202.164.38.2) At 2014-05-03 21:16,
#895 by (202.164.38.2|202.164.38.2) At 2014-05-03 21:15,
#894 by (202.164.38.2|202.164.38.2) At 2014-05-03 21:14,
#893 by (81.33.128.46|178.63.0.194, 81.33.128.46) At 2014-05-02 21:48,
#892 by (81.33.128.46|178.63.0.194, 81.33.128.46) At 2014-05-02 21:47,
#891 by (81.33.128.46|178.63.0.194, 81.33.128.46) At 2014-05-02 21:46,
#890 by (200.201.19.22|148.251.91.38, 200.201.19.22) At 2014-05-02 20:24,
#889 by (200.201.19.22|148.251.91.38, 200.201.19.22) At 2014-05-02 20:22,
#888 by (179.127.34.69|95.211.218.103, 179.127.34.69) At 2014-03-30 17:01,
Hello! dffkaba interesting dffkaba site! I'm really like it! Very, very dffkaba good!
#887 by (46.4.114.75|46.4.114.75) At 2014-03-06 20:08,
Hello! bcegekk interesting bcegekk site! I'm really like it! Very, very bcegekk good!
#886 by (192.69.133.40|192.69.133.40) At 2014-03-06 20:08,
Hello! agffekd interesting agffekd site! I'm really like it! Very, very agffekd good!
#885 by (176.119.38.46|176.119.38.46) At 2014-03-06 20:08,
SLuDiq <a href="http://ofhyfungjkja.com/">ofhyfungjkja</a>, [url=http://uchzzjywqnmc.com/]uchzzjywqnmc[/url], [link=http://mefuaqnvujcr.com/]mefuaqnvujcr[/link], http://knrtrlfxiyuy.com/
#884 by zaoopg (173.212.206.186) At 2010-07-04 18:50,
comment6, áîãàòûå æåíèõè ðîññèè çíàêîìñòâà, eovjzc, èíîñòðàííûé àéò çíàêîìñòâ, zghgu, çíàêîìñòâà â ÷óâàøèè, %(((, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåìüè, 110350, ñîöèîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà çíàêîìñòâ, 70776, ÷àéëäôðè çíàêîìñòâà, hutiv, íàéòè ïàðòíåðøó äëÿ ñåêñà â êàðàãàíäå, htr, óçáåêèñòàí çíàêîìñòâà çààìèí, 598372, çíàêîìñòâà äåâóøêè ãîðàä îîìììññê, aazfy, ñàéòû çíàêîìñòâ â îñòðîãîæñêå, >:PP, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ùåëêîâî, 016, êðàñíîÿðñêèå øëþõè çíàêîìñòâî, :-(,
#883 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:02,
comment6, èíòèì ïðåäë, sbyiyi, çíàêîìñòâà ëèçáèÿåêè, 5573, ñàéòû çíàêîìñòèøè ñàì, 684, èíòèì îëåñÿ êðàñíîÿðñê, >:-]]], ñàéò çíàêîìñòâ â õàáàðîâñêå äëÿ âçðîñëûõ, %OO, íàòàëè õàðüêîâ çíàêîìñòâà, vjv, èíòèì èíäèâèäóàëêè êñòîâî, 26891, ëåñáè çíàêîìñòâà óêðàèíà, 41710, ñàéò çíàêîìñòâ â ñàÿíîãîðñêå, 554110, çíàêîìñòâà æåí, fnpa, êëóá çíàêîìñòâà êèåâ, 5838, èíòèì ñåêñ ñëîáîäñêîé, 80576, Çíàêîìñòâî áèðîáèäæàí, 29206, ïîäñêàæèòå ðåàëüíûå ñàéòû çíàêîìñòâ, 972,
#882 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:01,
comment2, èíòèì êëóáíè÷êà õàáàðîâñê, 8[[, ñàéò çíàêîìñòðîåêòà ìàìáà, %-PP, ñâèäàíèå çíàêîìñòâî, 2372, ðåñïóáëèêà êîìè ñîñíîãîðñê çíàêîìñòâà, 270, çíàêîìñòâà óèí, 8[[, ñêñóàëüíûå çíàêîìñòâà, 8((, ñàéò êëèíñêîãî çíàêîìñòâà, 624323, çíàêîìñòâà ãîðÿ÷èå, :-PP, ñàéò çíàêîìñòâ â íÿãàíè, pvc, çíààêîìñòâà, dzaxu, ñàé çíàêîìñòâ ñ çàðóáåæîì, 217, çíàêîìñòâà â òûìåíè, 2073, ñàéòû çíàêîìñòâ ñàðàíñêà, 10207, àãåíñòâî ïî çíàêîìñòâó ïåäðî, lxt, ñåâàñòîïîëü çíàêîìñòâà äëÿ à, 6646, çíàêîìñòàðíåé, :-[,
#881 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:37,
comment1, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà, 9578, çíàêîìñòâà õàðüêîâñêàÿ îáë ïåðâîìàéñêèé, 02311, ãîðîä øóÿ ñàéò âñåõ çíàêîìñòâ, >:-DDD, çíàêîìñòâà ðåäèñêà ñàíêòïåòåðáóðã, 983, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ãîðîä ðîñòîâ íà äîíó, 8D, çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëîâ òðàíñâåñòèòîâ, aew, ñåêñ çíàêîìñâà â áåëüöàõ, afh, çíàêîìñòâà íà åâðåéñêîì ñàéòå, %-[[[, ñàéò çíàêîìñòâ ðóññêàÿ êðàñàâèöà, 50466, ñåêñ çíàêîìñòâà â òèõîðåöêå, >:-))), çðåëûå òåòêè çíàêîìñòâà, whtw, èíäèâèäóàëêè íèêîëàåâ, 038, ñåêñóàëüíûå û, 71675, òîñíî ñåêñ çà äåíüãè, :), map7, grp,
#880 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:11,
comment3, ìîçãîâà çíàêîìñòâà, pne, èíòèì êîíòàêò ñåêñ çíàêîìñòâà, :-)), áàëàêîâî çíàêîìñòâà è îáùåíèå, %-O, ñåêñ çíàêîìñòâ â òþìåíè, 907, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû â ðîññèè, ylioqb, çíàêîìñòâà â ñîëíöåâî, mhxlg, map3, 972764, ñàéòû çíàêîìñòîðòôîëèî, gxrehb, çíàêîìñòâà ôî ïðèìîðñêèé êðàé, 2837, çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëîâ êàëèíèíãðàä, 31332, ñåêñ çíàêîìñòâà â òþìåíè, opx, ëó÷øèé äðóã ñàéò çíàêîìñòâ, 35356, ñóðãóòñêèå ÷àòû çíàêîìñòâ, buv, èíòèì çíàêîìñòâà ã ëèñê